รู้จักการทดสอบความสามารถทางภาษา ใบเบิกทางสู่การหางานที่เหนือชั้น

รู้จักการทดสอบความสามารถทางภาษา ใบเบิกทางสู่การหางานที่เหนือชั้น

การทดสอบทางภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะเบิกทางให้คุณไปทำงานในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีจึงเป็นสิ่งที่ควรมีประกอบเป็นหลักฐานในการสมัครงาน  โดยพื้นฐานเราให้ความสำคัญกับการทดสอบภาษาอังกฤษอยู่ 3 รูปแบบ คือ  TOEIC  ,TOEFL, IELTS ผู้สมัครงานทั่วไปอย่างน้อยควรมีคะแนน TOEIC เพื่อทำให้ผู้ว่าจ้างเห็นความสามารถทางภาษา  แต่การทดสอบอื่นๆก็น่าสนใจเช่นกันอย่างไรแล้วเรามาทำความรู้จักกับการทดสอบทั้งหมดกันดีกว่า เพื่อเป็นประโยชน์ให้ผู้สมัครงานได้เรียนรู้ว่าจะวางแนวทางมรการทดสอบภาษาอย่างไร

การทดสอบแรกคือ  TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ต้องการสมัครงาน  เน้นการฟังและการอ่านเป็นหลัก รูปแบบข้อสอบปรนัย แบ่งเป็น การฟัง 100 ข้อ 495 คะแนน และ การอ่าน 100 ข้อ 495 คะแนน รวมจำนวนข้อสอบทั้งสิ้น 200 ข้อ คะแนนเต็ม 990 คะแนน แต่ปัจจุบันนี้แบ่งเป็น TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) และ TOEIC Speaking and Writing Tests (การพูดและการฟัง) สำคัญมากในสายงาน  การบิน งานโรงแรม งานท่องเที่ยว งานขนส่ง งานการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติ โดยมีการตั้งเกณฑ์คะแนนที่ยอมรับไว้ตั้งแต่ 450 / 550 / 650

การทดสอบทางภาษาแบบที่สองเรียกว่า TOEFL ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Language เป็นแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ ทดสอบครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะคือฟัง พูด อ่าน และเขียน แต่ละส่วนจะมีคะแนนให้ 30 คะแนนรวมทั้งหมดเป็น 120 คะแนน ซึ่ง TOEFL ใช้สำหรับศึกษาต่อในอเมริกา หรือ ในประเทศบางสถาบัน และยังใช้เพื่อการสมัครงานในตำแหน่งด้านวิชาการและตำแหน่งอื่นๆอีกมากมาย โดยมีการตั้งเกณฑ์คะแนนที่ยอมรับไว้ตั้งแต่ 79/120

อย่างสุดท้ายที่นิยมทำการทดสอบคือ IELTS ย่อมาจาก International English Language Testing System เป็นการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทั่วไป การทดสอบจะครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะคือฟัง พูด อ่าน และเขียน จากนั้นจึงนำมาวัดระดับความสามารถทางภาษาซึ่งมีทั้งหมด 9 ระดับ ระดับ 1 คือไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เลย และระดับ 9 คือความสามารถในการใช้ภาษาดีเลิศ ซึ่งระดับที่ถือว่าใช้ได้ ผ่านเกณฑ์คือ 5.5 หรือ 6.5 ขึ้นไป

ทดสอบทางด้านภาษา จะช่วยยืนยันว่าคุณมีความสามารถในการใช้ภาษา เมื่อคุณยื่นผลการสอบประกอบการสมัครงาน คุณจะน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และยังช่วยปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง หรือช่วยให้คุณมีโอกาสมากขึ้นอีกด้วย   หากคุณมีความสนใจในการทำงานร่วมกับบริษัทต่างชาติ ต้องการปรับเลื่อนเงินเดือน หรือต้องการสร้างความน่าเชื่อถือทางภาษาควรเตรียมตัวเพื่อทำการทดสอบทางภาษา และนอกจากภาษาอังกฤษยังมีภาษาอื่นๆที่น่าสนใจหากมีผลต่อการทำงานของคุณ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน

Please follow and like us:
Comments are closed.