ความสามารถและทักษะอะไร ที่คนหางาน 2018 ต้องมี

ความสามารถและทักษะอะไร ที่คนหางาน 2018 ต้องมี

มากกว่าการเรียนที่ได้จากสถานศึกษาการมีทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ยังเป็นสิ่งที่ผู้สมัครงานยุคใหม่ควรที่จะมีติดตัวไว้ เพราะคุณจะได้รับการคัดเลือกมาเป็นผู้ร่วมงานขององค์กรได้ง่ายขึ้น เนื่องจากองค์กรยุคใหม่กำลังมองหาผู้สมัครงานที่มีมากกว่าความรู้ความสามารถแต่ต้องการคนที่มีทักษะในการทำงาน  เรามาค่อยๆดูไปพร้อมกันว่า ผู้สมัครงาน ยุค 2018 ควรมีทักษะอะไรบ้าง

  1. ทักษะการสื่อสารและเป็นนักสื่อสารที่ดี ต้องมีทักษะในการฟังด้วย ต้องฟังอย่างตั้งใจเสียก่อน การเป็นผู้ส่งสารกับผู้รับสารที่ดีจะสามารถทำให้การสื่อสารสมบูรณ์ในองค์กรที่มีการปฏิสัมพันธ์กันหลากหลายต้องการคนที่มีทักษะเช่นนี้ เพราะสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน สามารถคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคยได้ และยังสามารถ จูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามได้
  2. ทักษะการทำงานเป็นทีมได้ดี มีความยืดหยุ่นและประนีประนอม เข้ากับคนได้ทุกประเภท เปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นไว้วางใจ ในและไว้ใจผู้อื่นด้วย
  3. มีทักษะในการแก้ปัญหา มองเห็นปัญหาก่อนที่มันจะกลายเป็นวิกฤต มีมุมมองที่แตกต่าง จัดการกับปัญหาได้ก่อนผู้อื่น สามารถเผชิญหน้ากับปัญหา และพยายามทางหนทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาอย่างไม่ย่อท้อ
  4. ทักษะการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ชอบทดลอง ปรารถนาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แสวงหาทางเลือกใหม่ที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้
  5. ทักษะการบริหารจัดการ สามารถวางแผน งานและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ ได้ดี รู้ว่าอะไรควรทำก่อน อะไรควรทำทีหลัง มีความสามารถในการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน และสามารถทำงานเสร็จตรงเวลา
  6. ทักษะการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และบุคคลได้ดีเรียนรู้เร็ว พร้อมเปิดรับความคิดใหม่ ๆ เสมอ จึงไม่กลัวที่จะลองทำสิ่งที่แตกต่าง และสามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงได้ดี
  7. ทักษะในเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ตระหนักรู้จักตัวเอง รู้ว่า ตัวเองจะอยากทำอะไร มี สามารถทำงานร่วมกับคนอื่น ยอมรับ/ เคารพในความแตกต่างหลากหลาย  สามารถนำเสนอผลงานตัวเองในเชิงสร้างสรรค์
  8. ทักษะเรื่องการใช้ ภาษาที่ 3 และการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทำงาน ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและลดค่าใช้จ่าย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประสานงาน และสร้างผลงานที่เยี่ยมยอด

ทักษะที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นหลายคนมีพรสวรรค์ที่มีติดตัวมาแต่ขึ้นชื่อว่าทักษะสามารถที่จะฝึกฝนได้หากคุณมีความมานะพยายาม และการมีทักษะเหล่านี้จะทำให้คุณสามารถชนะคู่แข่งในการหางานได้ง่ายขึ้น และแน่นอนว่าจะทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่องค์กรต้องการ  ดังนั้นอย่าลืมที่จะพัฒนาตัวเองให้มีทักษะเหล่านี้

Please follow and like us:
Comments are closed.